algemene voorwaarden

14-06-2023
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Kemeling Kunststoffen B.V.
Gevestigd te Naaldwijk
KvK nr. 27221237

 

Artikel 1: Definities

 • Onder "Kemeling" wordt in deze voorwaarden verstaan: Kemeling Kunststoffen B.V. gevestigd te Naaldwijk en kantoorhoudende te (2671 CV) Naaldwijk aan de Slachthuisstraat nr. 7.
 • Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Kemeling met Kemeling een overeenkomst is aangegaan.
 • Onder "partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: Kemeling en Afnemer.
 • Onder "overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en Kemeling tot het leveren door Kemeling van diensten en/of zaken ten behoeve van Afnemer.
 • Onder "werkzaamheden" wordt in deze voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden waartoe door Afnemer aan Kemeling opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht worden verricht, in de ruimste zin van het woord.
 • Onder "Website" wordt in deze voorwaarden verstaan: kemeling.nl.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Kemeling.
 • Bekendmaking van deze algemene voorwaarden kan door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, e-mail, factuur en op de Website.
 • De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Ten aanzien van zaken die Kemeling van derden heeft betrokken zullen de op die transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Kemeling en Afnemer, indien en voor zover Kemeling zich daarop beroept.
 • De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Kemeling, mondeling, schriftelijk, telefonisch, via het internet, per e-mail, app of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen dus door Kemeling worden herroepen, zelfs direct nadat Afnemer het aanbod heeft aanvaard.
 • Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor Kemeling slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.
 • Indien een offerte e.d. van Kemeling niet binnen 30 dagen of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij automatisch vervallen.

 

Artikel 4: Overeenkomsten

 • Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop Kemeling de bestelling van Afnemer schriftelijk (of per e-mail) bevestigt, dan wel, indien dat eerder is, op het moment waarop Kemeling een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien bij een levering door Kemeling geen (schriftelijke) offerte tot stand is gekomen wordt de afleveringsbon / factuur geacht de inhoud van die overeenkomst als juist weer te geven. Afnemer verklaart zich op voorhand akkoord met de inhoud van voornoemde afleveringsbon / factuur, behoudens tegenbewijs.
 • Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen - of hulp)personen van Kemeling binden Kemeling niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van Kemeling zijn bevestigd.
 • Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Kemeling slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
 • De schriftelijke bevestiging of e-mail van Kemeling wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens tegenbewijs.
 • Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen Kemeling en Afnemer, dan wel tussen Kemeling en derden, voorzover deze betrekking hebben op Kemeling en Afnemer, is Kemeling niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Kemeling.
 • Indien Kemeling met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens Kemeling voortvloeien.
 • Kemeling behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien (i) Afnemer wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering; (ii) Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; (iii) de Wet Homologatie Onderhands Akkoord op Afnemer van toepassing wordt verklaard; (iv) het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd; (v) de opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden; (vi) Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie die Kemeling van Afnemer verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig heeft of (vii) indien Afnemer tekort schiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen. Indien de overeenkomst door Kemeling op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan Kemeling een vergoeding verschuldigd zijn voor de gemaakte kosten en winstderving van 25 % van de overeengekomen vergoeding met een minimum van EUR 500,--. Bovendien zal Afnemer alle andere kosten, door Kemeling gemaakt ter voorbereiding of uitvoering van de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Kemeling geleden schade, vergoeden. Voorzover Kemeling (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbindt, is zij niet verplicht tot betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan Afnemer op welke grond dan ook.
 • Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemeling.

 

Artikel 5: Levering en levertijd

 • De door Kemeling opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn echter nooit bindend of fataal. Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Kemeling geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.
 • Overschrijding door Kemeling van overeengekomen levertermijnen geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Kemeling langer dan 60 dagen in verzuim is.
 • Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra Kemeling deze aanbiedt. Indien Afnemer voornoemde verplichting niet nakomt, kan Kemeling, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden.
 • De door Kemeling verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van Kemeling. Het risico gaat over op Afnemer zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van Afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 6: Prijzen

 • De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Kemeling behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Kemeling in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al is een bepaalde prijs overeengekomen.
 • Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zullen bij de schriftelijke bevestiging door Kemeling uitdrukkelijk vermeld worden.
 • Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Kemeling in overleg, al dan niet schriftelijk vastgesteld, met Afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de offerte uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door haar boven de in de overeenkomst of de offerte uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden wordt gepresteerd.

 

Artikel 7: Betaling

 • Betaling dient vooraf te geschieden, door overmaking op de door Kemeling aangegeven bankrekening, tenzij anders is vermeld door Kemeling.
 • Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is vermeld.
 • Afnemer zal de betaling aan Kemeling niet opschorten of verrekenen.
 • Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn.
 • Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Kemeling gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.
 • Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan Kemeling haar prestaties opschorten, of zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 8: Gegevens Afnemer

 • De gegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van Kemeling. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van Afnemer.
 • Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Afnemer kan steeds inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Kemeling en wijziging daarvan verzoeken. Een dergelijk verzoek kan ingediend worden per e-mail (info@kemeling.nl).
 • Afnemer vrijwaart Kemeling tegen elke vordering en elke aanspraak van derden, hoe ook genaamd en op welke grond dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vorderingen tot het betalen van schade, kosten en boetes, verband houdende met de verwerking en/of de opslag en/of het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 • Kemeling behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Verder geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Kemeling op Afnemer verkrijgt wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens Kemeling.
 • Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van Kemeling bewaren. Afnemer zal de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico's verzekeren. Afnemer machtigt hierbij Kemeling om namens Afnemer al haar aanspraken op de verzekeraars op grond van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Kemeling jegens Afnemer.
 • Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Kemeling tekortschiet of Kemeling goede grond heeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag Kemeling de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

Artikel 10: Informatieverstrekking en maatregelen van overheidswege

 • Afnemer zal Kemeling tijdig voorzien van juiste en volledige gegevens die betrekking hebben op de door Kemeling ten behoeve van Afnemer te produceren zaken onder de overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot kwalitatief hoogwaardige tekeningen, berekeningen, alle toepasselijke wet- en regelgeving, standaarden en normen, richtlijnen en codes (en eventuele vergunningen) en overige relevante gegevens. Afnemer vrijwaart Kemeling tegen elke vordering en elke aanspraak van derden, hoe ook genaamd en op welke grond dan ook, verband houdende met het voorgaande. Alle gevolgen -boeten, schaden en dergelijke- ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde informatie zijn voor rekening van Afnemer.
 • Afnemer staat jegens Kemeling in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen (van overheidswege) welke benodigd zijn voor de te verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van uitvoering daarvan. Afnemer staat er jegens Kemeling verder voor in dat de toepasselijke (inter-) nationale wet- en regelgeving, standaarden en normen, richtlijnen en codes, inclusief alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder ten aanzien van internationale handel, zoals embargo's, import- en exportbeperkingen en sanctielijsten, en waaronder wet- en regelgeving met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van kinderarbeid, corruptie, slavernij, slechte arbeidsomstandigheden en terrorisme, de uitvoering van de overeenkomst niet belemmeren. Afnemer vrijwaart Kemeling tegen elke vordering en elke aanspraak van derden, hoe ook genaamd en op welke grond dan ook, verband houdende met het voorgaande.
 • Alle gevolgen -boeten, schaden en dergelijke- ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde informatie is voor rekening van Afnemer.
 • Alle gevolgen veroorzaakt door het niet functioneren van door Afnemer beschikbaar gestelde apparatuur of door Afnemer niet correct uitgevoerde (voorbereidende) werkzaamheden, zoals onder meer maar niet uitsluitend het verschaffen van juiste en volledige gegevens, zijn voor rekening van Afnemer.

 

Artikel 11: Intellectueel Eigendomsrecht

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Kemeling de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en octrooien) op de door haar opgemaakte en verstrekte voorbeelden, berekeningen, tekeningen, modellen, ontwerpen, werkwijzen, adviezen en producten. Deze zaken zijn en blijven eigendom van Kemeling en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer zal deze zaken op eerste verzoek aan Kemeling terugsturen.
 • Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemeling, zal Afnemer door Kemeling opgemaakte en verstrekte voorbeelden, berekeningen, tekeningen, modellen, ontwerpen, werkwijzen en adviezen (i) slechts gebruiken voor de beoordeling van de offerte van Kemeling en voor de (controle op de) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst; (ii) na uitvoering van de overeenkomst uit haar systemen verwijderen of op verzoek van Kemeling aan Kemeling retourneren; (iii) niet voor enig ander doel gebruiken; (iv) niet aan derden verstrekken; en (v) niet ontmantelen, niet decompileren, geen reverse engineering toepassen, niet aanpassen, niet integreren en niet combineren met andere informatie of software of data. Afnemer is evenmin gerechtigd om tekeningen te maken van door Kemeling geleverde producten. Deze verplichtingen beogen door Kemeling geleverde (ontwerp- en ontwikkelings-) inspanningen, investeringen en bedrijfsgeheimen te beschermen, ongeacht of die door een intellectueel eigendomsrecht worden beschermd of niet.
 • In geval van overtreding van het in het eerste en tweede lid bepaalde verbeurt Afnemer een boete van EUR 10.000,-- voor iedere overtreding en voor iedere dag, dat een overtreding duurt, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Kemeling geldend kan maken, bijvoorbeeld verbod van de overtreding te vragen en aanspraak te maken op schadevergoeding.
 • Afnemer zal Kemeling vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door de Kemeling zelf ontwikkelde auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom inbreuk maken op een geldend recht van intellectuele eigendom van derden.

 

Artikel 12: Garanties, onderzoek en klachten

 • De door Kemeling te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 • Indien de door Kemeling verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Indien berekeningen met betrekking tot de geleverde zaken gebaseerd zijn op een bepaalde termijn geldt die termijn niet als garantietermijn.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk ge­bruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Afnemer en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kemeling, Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Kemeling geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden en dynamisch gebruik van de geleverde zaken door Afnemer (zoals bijvoorbeeld op vrachtwagens en schepen).
 • Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van de afgesproken specificaties.
 • Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, uiterlijk binnen 14 dagen na feitelijke (af)levering bij Kemeling worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
 • Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan Kemeling redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt of handelt (of nalaat) in strijd met de gebruiksaanwijzing.
 • Kemeling is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Kemeling, op welke grond dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.
 • Indien de klachten van Afnemer ongegrond zijn, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, waaronder de door Kemeling gemaakte onderzoekskosten, geheel voor rekening van Afnemer.
 • Indien de klachten van Afnemer gegrond zijn, zal Kemeling na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Kemeling overdragen dan wel gedurende een redelijke termijn voor controle bewaren.
 • Indien de klachten van Afnemer gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is Kemeling gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 • Bij tekortkomingen is Kemeling, behoudens haar opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden is ontstaan. Kemeling is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.
 • Iedere aansprakelijkheid van Kemeling is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was, met als maximum het bedrag dat in dat geval op grond van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verminderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering op grond van de genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Kemeling voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.
 • Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Kemeling voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nooit verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens Kemeling aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
 • Kemeling is niet aansprakelijk (i) indien Afnemer de schade niet prompt en binnen 14 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan Kemeling heeft gemeld; of (ii) indien Afnemer heeft gehandeld in strijd met de gebruiksaanwijzing.
 • Kemeling bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 • Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk één jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

 

Artikel 14: Vrijwaring

 • Afnemer zal Kemeling volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Kemeling zou kunnen rusten met betrekking tot door Kemeling geleverde zaken of verrichte diensten, voorzover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Kemeling rust.
 • Indien Kemeling door derden wordt aangesproken, dan is Afnemer verplicht Kemeling zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kemeling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kemeling en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

 

Artikel 15: Overmacht

 • Onder overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer) van Kemeling kan worden verlangd.
 • Onder overmacht van Kemeling wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Kemeling, brand, sabotage, overheidsmaatregelen, internet-, computer- en telefoonstoringen bij Kemeling, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) door hulppersonen van Kemeling of Afnemer, waardoor Kemeling haar verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
 • Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan Kemeling de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden; Afnemer kan dat ook, maar eerst nadat Kemeling 60 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is Kemeling geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 • Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 • Geschillen zullen worden uitsluitend beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam.